پیاده سازی و آموزش Microsoft SharePoint 2010 در یکی از بزرگترین صنایع نظامی کشورخدمات شرکت مهندسی مصورسازان پروژه در این پروژه عبارتند از:

1-     پیاده سازی فرم ها و جریان های کاری مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

2-     پیاده سازی فرم ها و جریان های کاری مدیریت فناوری اطلاعات

3-     پیاده سازی فرم ها و جریان های کاری مدیریت روش ها و سیستم - بخش بودجه و اعتبارات

4-     پیاده سازی فرم ها و جریان های کاری مدیریت روش ها و سیستم - بخش سازمان و روش ها

5-     پیاده سازی فرم ها و جریان های کاری مدیریت ارتباط با مشتری

6-     آموزش استفاده از کاربری سیستم

7-     آموزش Administration

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه