سامان تجهیز نور / نصب 2013 Share Point و پیاده سازی فرم ها و گردش کارخدمات ارائه شده به شرکت سامان تجهیز عبارتند از:

1- نصب و راه اندازی 2013 Microsoft SharePoint به همراه Nintex Workflow Management با زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی

2- پیاده سازی فرم‌ها و لیست‌های مرتبط با شکایات مشتریان، همراه با گردش کارها، گزارشات و دسترسی‌های مربوطه

3- طراحی فرم های اطلاعات پایه

4- طراحی لیست های اطلاعات  شامل: 

لیست ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان

لیست پیگیری شکایات مشتریان

لیست کتابخانه اسناد رسیدگی به شکایات مشتریان

لیست کتابخانه اسناد رسیدگی به شکایات مشتریان

5- طراحی فرم های ورود اطلاعات شامل:

فرم ثبت شکایات مشتریان

فرم رسیدگی به شکایات مشتریان

فرم پیگیری شکایات مشتریان

6- طراحی گردش کارها (Work Flow):

ثبت شکایت

پیگیری شکایت

7-گزارشات تحلیلی و کنترلی

گزارش وضعیت شکایات و پیگیری‌ها

گزارش مدت زمان اتمام رسیدگی به شکایات به تفکیک کارشناسان

گزارش وضعیت آمار کیت‌ها به تفکیک کمپانی سازنده

نمودار وضعیت بررسی شکایات به تفکیک کمپانی سازنده و به تفکیک کارشناسان QC

8- تنظیم دسترسی ها

تحلیل و تنظیم دسترسی ها در سطح لیست

تحلیل و تنظیم دسترسی ها در سطح آیتم

تحلیل و تنظیم دسترسی ها در سطح فیلدها

9- زمان بندی

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه