صنعتی


نصب Microsoft Project Server و ارائه مشاوره و آموزش سیستم مدیریت پروژه سازمانی EPM

استقرار سیستم های مدیریت قراردادها، پرداخت ها، ضمانتنامه ها، صورت وضعیت ها و ارائه گزارشات و داشبوردهای مالی و مدیریتی تحت وب

نصب و راه اندازی سامانه Share Point و پیاده سازی فرم ها و گردش کار درخواست تحویل کالا و درخواست انجام کار

خدمات نصب و راه اندازی Microsoft Project Server 2010 -EPM و Microsoft Exchange Server

پیاده‌سازی و آموزش سیستم نرم‌افزاری مدیریت پروژه‌ سازمانی بر اساس راهكار Enterprise Project Management - EPM

برنامه ریزی زمان و منابع انسانی، کنترل پروژه و ارائه گزارشات به کارفرما

فروش سامانه جامع اطلاعات مدیریت پروژه و سیستم مکاتبات و گردش کلیه مدارک مهندسی پروژه و EDMS

پیاده سازی فرم ها و جریان های کاری بخش های مختلف مدیریت در بستر Microsoft Sharepoint 2010 و آموزش نرم افزار

راه اندازی سيستم مدیریت پروژه سازمانی، مشاوره و آموزش پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مدیریت و کنترل پروژه‌ها بر اساس راهكار Microsoft Project Server 2010 (EPM)

ارائه مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت و کنترل پروژه ها با استفاده از نرم افزار EPM در بخش مدیریت ارتباطات شرکت سایپا

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه