وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO و سیستم مدیریت پروژه EPM

درباره وزارت بهداشت

مأموریت :

فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي.

اهداف :

الف) بهداشت :

1. ارتقاء سطح خدمات بهداشتي كشور

2. توسعه اقدامات پيشگيري از بروز معلوليت هاي جسمي و رواني

3. افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور

4. توسعه و تشديد كنترل بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد غذايي

5. توسعه عمليات بهداشت محيط در روستاها

6. توسعه فعاليت هاي مربوط به تأمین آب آشاميدني سالم در روستاها

7. توسعه خدمات دندانپزشكي در مناطق شهري و روستايي

8. بهبود تغذيه مادران باردار و زنان شيرده و كنترل رشد كودكان

9. ارتقاء كيفيت تغذيه اي كشور

ب) درمان :

1. افزايش موجبات دستيابي جامعه به امكانات درماني

2. ايجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي كشور

3. جلوگيري از مصرف بي رويه دارو

4. تأمین موجبات ارتقاء سطح علمي و تخصص پزشكان و بازآموزي جامعه پزشكي

5. افزايش كارايي مراكز درمان شيري و استفاده بهينه از ظرفيت ها و منابع انساني

6. تأمین موجبات و مشاركت فعاليت بخش غيردولتي در سرمايه گذاري ها

ج) آموزش و پژوهش پزشكي :

1. تقويت جنبه هاي فرهنگي دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزش اسلامي در آنان

2. افزايش مشاركت مردم در توسعه آموزش و پژوهش

3. انطباق محتواي برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف آموزشي با نيازهاي جامعه و مقتضيات ناشي از توسعه علوم و فناوري

4. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي آموزش به ويژه در آموزش هاي كارشناسي ارشد و بالاتر

5. فراهم نمودن فرصت هاي يكسان براي دسترسي داوطلبان مستعد به آموزش

6. توسعه وظايف و اختيارات هیأت هاي امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي

7. توأم ساختن آموزش با پژوهش در كليه سطوح آموزشي

8. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي تحقيقات

خدمات ارائه شده توسط مصورسازان پروژه

استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO در سطح معاونت فناوری و اطلاعات (IT) و سیستم مدیریت پروژه سازمانی Microsoft EPM