وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / مدیریت، نظارت و کنترل برنامه اشتغال فراگیر و روستایی

برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایری، از مهمترین برنامه های اشتغالی کشور در سال 1396 مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده که با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان سالانه 970 هزار نفر در سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر نهادها، سازمانها و و دستگاههای اجرایی کشور تنظیم گرداده است. این برنامه بطور کلی شامل سه بخش برنامه ای زیر است:

 • اقدامات کلی برنامه: تهیه و تدوین برنامه های کلان، آیین نامه و دستورالعملهای کلی و تصویب و ابلاغ آن و تخصیص منابع مالی و پیگیری اجرای آن
 • برنامه مداخلات توسعه ای: طرحهای اشتغالزا و ظرفیت ساز مرتبط با اشتغال که توسط دولت اجرایی می گردد. مانندطرح مشوقهای بیمه سهم کارفرمایی، کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و... . این بخش از برنامه ها توسط دستگاههای اجرایی دولتی برنامه ریزی و اجرایی شده و منابع مالی آن از محل اعتبارات منابع عمومی و داخلی دستگاهها تامین میگردد.
 • طرح سرمایه گذاری خصوصی: طرح های اشتغال در رشته های منتخب که توسط بخش خصوصی، با دریافت تسهیلات و نظارت دولت اجرایی می گردد. مانند طرحهای سرمایه گزاری ارایه شده در روستاها، شهرها و ... این بخش از برنامه ها با ارایه طرحهای سرمایه گزاری در بخشهای مختلف اقتصادی توسط بخش خصوصی پیشنهاد شده و منابع مالی آن جهت ارایه تسهیلات از منابع شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

از طرفی برای هر یک از این برنامه ها بطور خاص منابع مالی اختصاص یافته که میبایست بر اساس ساز و کارهای اجرایی و شیوه نامه های مربوطه تحت نظارت عالیه دولت هزینه گردد.

رویکرد:

طی سالیان اخیر که طرحهای مختلف اشتغالزایی توسط دولت به اجرا درآمده، انحراف از اهداف شامل زمان، میزان اشتغال، میزان توسعه یافتگی و... همواره مورد نقد کارشناسان و مسوولین بوده که معمولا هم پس از اجرای برنامه انجام میشده است. از اینرو به جهت اهمیت مدیریت این طرحها و پروژه ها ذیل برنامه اشتغال فراگیر و روستایی و انجام نظارت عالیه در خصوص پایش و ارزیابی به هنگام و اعمال سیاستها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای افزایش حداکثری اثربخشی اجرای برنامه مذکور، ضرورت دارد تا بطور سیستماتیک، جامع و به هنگام، امکان رصد و کنترل اجرا از ابتدا تا انتهای برنامه میسر شده و بتوان حجم متنوعی از گزارشات کلی،تخصصی، جزیی و سفارشی را در هر مرحله زمانی و فرآیندی بطور هدفمند متناسب با سطح ملی و استانی دریافت نمود تا کاملا به موقع نسبت به اصلاح و همراستانی با اهداف برنامه اقدام نمود.

بنابراین سیستم مدیریت و کنترل پروژه ای پیاده سازی می گردد که ضمن شکست کلی برنامه به طرحها و پروژه ها و اقدامات عملیاتی، در سطوح ملی و استانی، بتواند از طریق افزودن ماژول و یا ابزارهای متناسب به سامانه های کاربردی و اجرایی برنامه اشتغال به هدف مدیریت و کنترل پروژه نیز دست یابد. در واقع قرار است تا زیربرنامه های ذیل برنامه اشتغال ، بطور کلی با توجه به مراحل اصلی عملیاتی آنها که عمدتا در حد اختیار دولت بوده تحت کنترل درآمده و طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز فقط در حد اجرای مراحلی که نیاز به مداخلات دولتی دارد تحت پوشش این سیستم مدیریتی قرار گیرد تا بتوان به کلیه ذینفعان در هر مرحله با تعیین گلوگاهها و میزان پیشرفت ملی و استانی ارایه گزارش نمود.

دسته بندی اصلی برنامه :

الف – اقدامات کلی برنامه(مجری دولت)

 • تهیه آئین نامه و دستورالعملها
 • تصویب و ابلاغ کلیات برنامه ها
 • تخصیص اعتبارات و تسهیلات کلان

            ب- برنامه مداخلات توسعه ای (مجری دولت و نهاد عمومی)

 • مبتنی بر بنگاه/گروه/شخص
 • وضعیت طرح( تصویب/راه اندازی/اجرای آزمایشی/بهره برداری)
 • میزان بودجه
 • میزان اشتغال

توجه به رسته فعالیت های اولویت دار ملی و استانی

            ج- طرح سرمایه گذاری خصوصی (مجری بخش خصوصی)

 • مبتنی بر بنگاه/شخص
 • رسته فعالیت
 • میزان اشتغال(خرد/کوچک/متوسط/بزرگ)
 • میزان سرمایه گذاری (ایجادی/توسعه ای/سرمایه در گردش)
 • وضعیت طرح( تصویب/راه اندازی/اجرای آزمایشی/بهره برداری)

دسته بندی مجری بخش خصوصی

 • نوع بنگاه حقیق یا حقوقی(سهامی خاص/مسئولیت محدود/تعاونی/سایر)
 • اطلاعات جنسیتی/سن/معلولیت/...
 • دارا بودن مشاور در حوزه های کارآفرینی/مهارتی/بازار/مالی/حقوقی/...

گستره جغرافیایی

 • ملی/منطقه ای/استانی
 • مناطق محروم/مناطقمرزی
 • روستایی/عشایری/شهری
 • شهرک صنعتی/ ناحیه صنعتی/روستایی

منابع تامین مالی

          الف- اقدامات کلی برنامه (مجری دولت)-از محل اعتبارات

 • منابع مالی بودجه عمومی دولت 96
 • اعتبارات دیستگاه های اجرائی
 • سایر ردیفها

          ب-برنامه مداخلات توسعه ای(مجری دولت و نهاد عمومی)- از محل تسهیلات

 • منابع بانکی تخصیصی برنامه اشتغال فراگیر به میزان 20000میلیارد تومان
 • منابع تخصیصی از محل صندوق توسعه ملی به برنامه اشتغال روستایی به میزان یک ونیم میلیارد دلاری
 • منابع شبکه بانکی به میزان معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در برنامه اشتغال روستایی
 • چهارچوب پرداخت بر اساس دستورالعملهای مصوب فراگیر/روستایی:(شبکه بانکی شامل موسسات مالی (بانکها/موسسات مالی و اعتباری/صندوقها)/صندوق توسعه ملی / اعتبارات صندوق کارافرینی امید)-(ثابت/در گردش)

ذینفعان اصلی، آورده و نقش آنان

         وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مجری محوری برنامه): برنامه ریزی/سازماندهی/طراحی ساز و کارهای اجرایی/پایش و ارزیابی / سامانه شامل

 • برنامه های اصلی و عملیاتی اشتغال فراگیر – روستائی
 • دستورالعمل و شیوه نامه های اجرایی
 • هماهنگ کنندگی و نظارت (شورای عالی و کارگروه های اشتغال )
 • تیم های ستادی و اجرای ملی و استانی
 • کارگزاران استانی و رسته های آموزش دیده
 • سامانه های اجرایی/پایش و ارزیابی

      شورای عالی اشتغال: نظارت و پیگیری اجرای مصوبات

      معاونت روستائی ریاست جمهوری: برنامه ریری/نظارت

      سازمان برنامه و بودجه : تامین و تخصیص منابع مالی، اعتبارات فنی و تسهیلات/ نظارت عالی

      بانک مرکزی: نظارت بر توزیع منابع مالی دربانکها/هماهنگی بین بانکی/ابلاغ دستورالعملهای بانکی/نظارت بر بانکها/همکاری در طراحی واجرای سامانه

     وزارت کشور: هماهنگی و نظارت حاکمیتی در استانها

      دستگاه های اجرایی اقتصادی : ارائه طرحها و برنامه های اشتغال استانی و ملی / نظارت بر اجرا تا بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری / شناسایی و تائید طرحهای سرمایه گذاری

     کارگروه اشتغال استان : بررسی و تصویب و نظارت اجرایی و فنی بر طرحها و برنامه های استانی

    شبکه بانکی و موسسات عامل : تامین منابع داخلی /توزیع منابع تخصیصی

 

مراحل برجسته برنامه (milestone)-متناظر با مقاطع زمانی

    الف- اقدامات کلی برنامه :

 • تهیه برنامه و طرحهای اصلی ذیل برنامه اشتغال فراگیر
 • تصویب و ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر
 • تنظیم دستورالعمل و آئین نامه های برنامه اشتغال فراگیر
 • تامین و تخصیص و ابلاغ منابع مالی
 • اتمام طراحی سامانه های طرح وبرنامه
 • راه اندازی سامانه های برنامه استغال فراگیرچ

      ج- برنامه مداخلات توسعه ای :

 • شناسایی و ثبت نام متقاضیان
 • انعقاد قرارداد با مجریان
 • تصویب در کارگروه اشتغال
 • تخصیص منابع اعتباری
 • اجرای برنامه عملیاتی
 • پرداخت اعتبارات فنی
 • دریافت یارانه برنامه ها

      ب- طرح سرمایه گذاری خصوصی:

 • شناسایی و ارائه طرحهای سرمایه گذاری بنگاهی
 • تشکیل کارگروه ها و کمیته های فنی (کارگروه اشتغال)
 • بررسی و تصویب طرحها درکمیته فنی (کارگروه اشتغال)
 • تکمیل مدارک و وثایق متقاضیان
 • تصویب طرحها در بانکها و موسسات عامل
 • پرداخت کامل تسهیلات از طریق موسسات عامل
 • اتمام راه اندازی آزمایشی طرحهای سرمایه گذاری
 • آغاز بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری
 • دریافت کامل یارانه طرحها