فناوری اطلاعات


استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO در سطح معاونت فناوری و اطلاعات (IT) و سیستم مدیریت پروژه سازمانی Microsoft EPM

استقرار سامانه مدیریت پروژه و ارائه خدمات مدیریت، نظارت و کنترل بر طرح ملی اشتغال فراگیر و روستایی

نصب و راه اندازی Microsoft SharPoint و Microsoft Project Server 2013

نصب و راه اندازی سیستم مدیریت سازمانی پروژه ها (EPM) ، پیاده سازی داشبوردهای کنترل پروژه، ارزش حاصله (EV) و نمودار S برای پروژه ها و مشاوره در استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO

نصب، راه اندازی و پیکره بندی SharePoint 2013 ، Nintex Workflow 2013 و استقرار سیستم مدیریت وظایف و کنترل پروژه‌های سازمانی و سفارشی سازی فرم ها

راه اندازی سيستم مدیریت پروژه، مشاوره و آموزش پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مدیریت و کنترل پروژه‌ها بر اساس راهكار Microsoft Project Server 2013 EPM

پیاده سازی و آموزش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری Microsoft Dynamic CRM 2013

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه