برق، الکترونیک و مخابرات


ثبت اطلاعات طرح ها و پروژه ها در EPM، تهیه گزارش های مدیریتی، انجام فعالیت های کنترلی و تضمین کیفیت، مشاوره و آموزش به مدیران طرح

پیاده سازی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت نقدینگی و برنامه ریزی تدارکات

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه