پتروشیمی پردیس / پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS)هدف پروژه:
راه اندازی فاز سوم اوره و آمونیاک جهت مصارف داخلی کود اوره و همچنین صادرات مازاد آمونیاک و اوره
محل احداث:
منطقه پتروشیمی عسلویه و حد فاصل فازهای پارس جنوبی و پتروشیمی زاگرس
نوع پروژه:
EPC
خوراک واحد:
گاز طبیعی به میزان 84000 متر مکعب در ساعت
محصول تولیدی:
تولید اسمی 2050 تن آمونیاک و 3250 تن اوره در روز
 


خدمات شرکت مهندسی مصورسازان پروژه در این پروژه عبارتند از:

  

1-      سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه (Planning & Project Control)
•          کنترل برنامه زمانبندی پروژه از طریق اینترنت
•         وجود سلسله مراتب تایید بر روی برنامه زمانبندی پروژه
•         انتشار طرح پروژه ها
•         مخزن منابع
•         فيلدها و نماهاي اختصاصي
•         Earned Value Management
•         قالب هاي کاري و تقويم هاي سازماني

 

2-      سیستم مدیریت جریان نقدینگی(Cash Flow Management)
•         برنامه ریزی پرداخت ها طبق تاریخ های سررسید قراردادی و ایجاد گزارش جریان نقدینگی پروژه
•         گزارش جدولی تراکنش های مالی با قابلیت فیلترینگ و دسته بندی به اشکال مختلف
•         نمودار میله ای پیش بینی هزینه – درآمد به تفکیک هر ماه
•         منحنی پیش بینی و کنترل جریان نقدینگی (Cash Flow)
•         نمودار میله ای پیش بینی مانده هر ماه
•         نمودار میله ای Net Present Value (NPV)
•         گزارش نرخ بازگشت سرمایه (IRR)
•         گزارشات جدولی پیش بینی و کنترل تراکنش های روزانه
•         نمودار Pie به تفکیک تراکنش های انجام شده و پیش رو
•         نمودار Pie به تفکیک هزینه و درآمد هر پروژه
•         گزارش مقایسه وضعیت فعلی با پیش بینی اولیه
•         گزارش مقایسه ای سناریو های مختلف از نحوه انجام کارها

 

3-      سیستم مدیریت مالی(Financial Management)
•         فرم پرداخت وجوه
•         فرم وضعیت پرداخت ها
•         گزارش قراردادهای منعقده
•         فرم نحوه پرداخت وجوه
•         گزارش توافق نامه های خرید
•         گزارش قراردادهای منعقده
•         فرم ضمانتنامه های دریافتی

 

4-      داشبوردهای مدیریت پروژه(Project Management Dashboards)
•         گزارش S-Curve برای کل پروژه و به تفکیک فازهای اصلی پروژه
•         داشبورد مدیریتی وضعیت پیشرفت پروژه به تفکیک مهندسی، خرید و اجرا
•         داشبورد مدیریتی وضعیت پیشرفت پروژه به تفکیک واحدهای فرآیندی پتروشیمی
•         گزارشات گرافیکی از پیشرفت پروژه به تفکیک مهندسی،خرید و اجرا

 

5-      مدیریت اسناد و مدارک(Document Management System)
•         امکان بارگذاری انواع مستندات پروژه
•         امکان ایجاد حقوق دسترسی بر روی مستندات پروژه
•         مدیریت اسناد و مدارک پروژه و ثبت کلیه ارسال مراسلات مربوطه، ویرایش و وضعیت مدارک
•         پیاده سازی فرم های گزارشات هفتگی و اقدامات آتی و گزارشات آن

 

6-      مدیریت ریسک(Risk Management)
•         تعریف ریسک برای پروژه ها در فضای کاری آن
•         برآورد هزینه ریسک
•         برآورد میزان تاثیر ریسک
•         مشخص نمودن نوع خرابی که هنگام وقوع ریسک رخ می دهد
•         پیشنهاد راه حلی بمنظور کاهش خرابی ریسک
•         تخصیص ریسک به فرد مسئول
•         داشبوردهای مدیریت ریسک

 

7-      مدیریت وقایع(Issue Management)
•         گزارش روزانه وقایع پروژه در فضای کاری مربوط به پروژه توسط تیم کاری پروژه
•         تخصیص وقایع به افراد مسئول

 

8-      مدیریت قراردادها(Contract Management)
•         بانک اطلاعاتی قراردادها
•         کنترل قراردادها قبل از زمان انعقاد قرارداد و پس از انعقاد
•         فرم های اطلاعات قراردادها و گردش کار آنها
•         مدیریت و کنترل کلیه قراردادهای پروژه به صورت کاملاً واضح و کارا
•          گزارشات مدیریتی بر اساس وضعیت قراردادها

 

 

 

ا

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه