پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس / برنامه ریزی و کنترل پروژه و پیاده سازی PMISپروژه طراحی و ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس


اجزاء اصلی پروژه عبارتند از :
پروژه ساخت پالایشگاه شامل تأسیسات جانبی، واحدهای فرآیندی و مخازن
پروژه آبگیری از دریا شامل خط لوله خشکی، خط لوله دریا و حوضچه
پروژه خط لوله خوراک شامل ایستگاه های تلمبه خانه، خطوط لوله و فیبر نوری

با ساخت این پالایشگاه میزان تولید بنزین به میزان 35 میلیون لیتر، نفت گاز 14 میلیون لیتر، گاز مایع 3 میلیون لیتر و سوخت جت 3.3 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.
 

واحد های پالایشگاه عبارتند از :
واحد تقطیر میعانات گازی ( Condensate Distillation Unit  )
• میعانات گازی ورودی به واحد تقطیر در یک سری مبدلهای حرارتی  با جریانهای گرم موجود در واحد تبادل حرارت کرده و  گرم می شود سپس به برج تفکیک اولیه وارد شده که  مخلوط گاز مایع و نفتای سبک از بالای برج و مواد سنگین تر از پایین برج جدا می شوند.
• این جریانها در کوره ومبدلهای حرارتی مجددا گرمتر شده و در برجهای تفکیک بعدی به گاز مایع ، نفتا ، نفت سفید ، گازوئیل و ته مانده برج تقطیر ( Residue ) تفکیک می شود .
• محصولات بدست آمده در این واحد جهت تصفیه و ارتقاء کیفیت به واحد های پایین دستی ارسال می شود.
• ته مانده برج تقطیر ( Residue ) به مخزن محصول ارسال میشود این ماده به عنوان نفت کوره یا برای  خوراک برخی واحدهای تبدیل پالایشگاهی به فروش می رسد.


واحد مراکس گاز مایع  ( LPG Merox Unit )
• گاز مایع تولید شده در واحد تقطیر  ، برای حذف  هیدروژن سولفوره ، مرکاپتان و کاهش گوگرد به واحد مراکس ارسال می شود. در این واحد  ابتدا در برج جذب هیدروژن سولفوره (H2S ) توسط آمین  جذب میشود  که آمین جهت  احیا  به واحد آمین ارسال  می شود.
• سپس گاز مایع به برج استخراج ( Extractor) ارسال میشود و در تماس با محلول کاستیک ، مرکاپتان ها و ترکیبات گوگردی از آن جدا می شود.  سپس گاز مایع جهت تنظیم مشخصات به واحد بازیافت گاز مایع ارسال می گردد.    
• شایان ذکر است محلول سود پس از جذب مرکاپتان  برای بازیافت به برج اکسید کننده ارسال میشود. که با افزودن کاتالیست مراکس و تزریق هوا ، واکنش اکسایش و تبدیل مرکاپتان به دی سولفید انجام میشود . دی سولفیدها توسط جریان نفتا از محلول سود   جدا شده و به واحد تصفیه  گازوئیل ارسال میشود .که در آنجا دی سولفید در مجاورت کاتالیست و هیدروژن به هیدروژن سولفوره تبدیل میشود.
•  همچنین محلول سود برای استفاده مجدد به برج استخراج برگشت داده می شود. بخشی از محلول سود مستعمل به واحد تصفیه آبها ارسال می شود.
•  به منظور کاهش انتشار هیدروکربن در محیط ، هوای خروجی از قسمت احیای کاستیک برای سوزانیدن مقدار جزئی بخارات نفتا به کوره واحد تقطیر ارسال میشود.
واحد بازیافت گاز مایع ( LPG Recovery Unit  )
واحد بازیافت گاز مایع برای موارد ذیل طراحی شده است :
• بازیابی گاز مایع از گازهای خروجی واحد ایزومریزاسیون
•  جداسازی اتان و گازهای سبکتر وهمچنین جداسازی پنتان ومواد سنگین تر از گاز مایع
• تفکیک گاز مایع به پروپان و بوتان  
• گازهای خروجی از واحد ایزومریزاسیون ، به واحد بازیافت گاز مایع وارد    می شود. عملیات بازیابی گاز مایع از گازهای مذکور  با فشرده سازی و سرمایش انجام می شود.گازهای سبک به سیستم Fuel Gas وپنتان به همراه سایر ترکیبات سنگین تر به واحد تقطیرارسال می شود. گاز مایع بازیابی شده همراه با گاز مایع خروجی از واحد احیا مداوم کاتالیستی و واحد مراکس برای جداسازی اتان و ترکیبات سبکتر به برج اتان زدا ارسال میشود.
• سپس در برج پروپان زدا ، به پروپان و بوتان تفکیک شده و به مخازن ذخیره ارسال می گردد.

 واحد سرمایش پروپان و بوتان (C3 /C4 Refrigeration Unit  )
واحد سرمایش پروپان و بوتان برای موارد ذیل طراحی شده است :
• سرمایش پروپان و بوتان بترتیب تا دمای 42 – و 10- درجه سانتیگراد .
•  نگهداری پروپان و بوتان در مخازن ذخیره با فشار اتمسفر و دمای فوق الذکر.
• ارسال پروپان و بوتان به اسکله جهت صادرات .
واحد تصفیه نفتا   (  Naphtha Hydrotreater Unit )
• نفتای تولید شده در واحد تقطیر  ، برای حذف  گوگرد و نیتروژن به واحد تصفیه نفتا ارسال    می شود.
• در این واحد ، نفتا با گاز هیدروژن مخلوط شده و در مبدلهای حرارتی و کوره تا رسیدن به دمای مورد نظر گرم میشود. سپس به راکتور وارد شده و در مجاورت کاتالیت واکنش های شیمیایی حذف گوگرد و نیتروژن از نفتا انجام میشود .
• آمونیاک و بخشی از گازهای هیدروژن سولفوره در آب تزریق شده به سیستم جذب شده ، و به واحد تصفیه آب ترش ارسال می شود . بخش دیگری از گازهیدروژن سولفوره توسط آمین جذب و به واحد  آمین ارسال می شود.
نفتای تصفیه شده در برج تفکیک به نفتای سبک ، نفتای متوسط و نفتای سنگین تبدیل       می شود. که نفتای سبک و متوسط برای افزایش عدد اکتان و افزایش بهسوزی بنزین به واحدهای مربوطه و نفتای سنگین به مخزن محصول ارسال میشود.
واحد ایزومریزاسیون  ( Isomerization Unit )
• نفتای سبک از واحد تصفیه نفتا به واحد ایزومریزاسیون ارسال می شود. هدف از این واحد ، افزایش عدد اکتان نفتای سبک از 60  الی  65 به 87  می باشد.
• در این واحد ابتدا ایزوپنتان موجود در خوراک جدا و به مخزن محصول میانی ارسال می شود. سپس رطوبت نفتا با عبور از خشک کننده ها گرفته شده و  با هیدروژن ( که با عبور از خشک کننده رطوبت آن  نیز گرفته شده است) مخلوط شده ، در مبدلهای حرارتی تا رسیدن به دمای انجام واکنشهای ایزومریزاسیون گرم و به راکتورهای واحد( جمعا" 2 راکتور) ارسال میشود. محصول خروجی از راکتوربه برج های تفکیک ارسال می شود . که پارافین های واکنش نکرده مجددا" جدا و به راکتور برگشت داده میشوند و محصولات ایزومریت و ایزوهگزان به مخازن مربوطه ارسال می شوند.
• در این واکنش ها مقادیری گاز مایع تولید میشود که پس از شستشو با کاستیک به واحد بازیافت گاز مایع ارسال می شود.
واحد احیا مداوم کاتالیستی ( Continuous Catalytic Regeneration Unit )
• نفتای متوسط ( میانی) از واحد تصفیه نفتا به واحد احیا مداوم کاتالیستی ارسال می شود. هدف از این واحد ، افزایش عدد اکتان نفتا از 50 الی 55 به 100 می باشد.
• در این واحد نفتا با هیدروژن مخلوط شده، در مبدلهای حرارتی و کوره تا رسیدن به دمای انجام واکنشهای ریفرمینگ گرم و به راکتورهای واحد( جمعا" 3 راکتور) ارسال میشود. شایان ذکر است این راکتورها از نوع بستر سیال بوده و بدلیل گرماگیر بودن واکنشها ، خروجی هر راکتور در یک کوره میانی گرم شده و به راکتور بعدی ارسال می شود. 
• کاتالیست با مقداری ثابت از آخرین راکتور خارج شده و پس از احیا ، مجددا" به راکتور برگشت داده می شود.به این روش حداکثر کارایی کاتالیست برای تولید محصول ریفرمیت با کیفیت بالا تنظیم می شود.
واحد تصفیه نفت سفید (  Kerosene Hydrotreater Unit )
• در این واحد نفت سفید از واحد تقطیر دریافت و با هیدروژن مخلوط شده سپس در مبدلهای حرارتی و کوره تا رسیدن به دمای انجام واکنشها گرم و به راکتورارسال میشود. در مجاورت کاتالیست، گوگرد و نیتروژن موجود در ترکیبات نفتی با هیدروژن واکنش داده به هیدروژن سولفوره و آمونیاک تبدیل وسپس جدا می شوند . مقدار گوگرد موجود در نفت سفید  به کمتر از 10 ppm ومقدار نیتروژن  در حد نزدیک به صفر ( Nill کاهش می یابد.)
• در خروجی راکتور ، قبل از کولر ها، آب به سیستم تزریق میشود.  آمونیاک و بخشی از گازهای هیدروژن سولفوره در آب حل شده  و به واحد تصفیه آب ترش ارسال می شود.
• بخش دیگری از گازهیدروژن سولفوره توسط آمین جذب و محلول آمین غنی ( Rich Amine) به واحد  آمین ارسال می شود. همچنین در برج عریان کننده (Stripper ) گازهای موجود در نفت سفید که دارای هیدروژن سولفوره است جدا شده و به واحد آمین ارسال می شوند .
• رطوبت نفت سفید در برج خشک کننده گرفته شده وبه عنوان محصول سوخت جت ( Jet A-1 ) به مخازن مربوطه ارسال می شود.  
واحد تصفیه گازوئیل (  Gas Oil Hydrotreater Unit )
• در این واحد گازوئیل از واحد تقطیر دریافت و با هیدروژن مخلوط شده سپس در مبدلهای حرارتی و کوره تا رسیدن به دمای انجام واکنشها گرم و به راکتورارسال میشود. در مجاورت کاتالیست ، گوگرد و نیتروژن موجود در ترکیبات گازوئیل با هیدروژن واکنش داده به هیدروژن سولفوره و آمونیاک تبدیل و سپس جدا می شوند . مقدار گوگرد  موجود در گازوئیل به کمتر از 10 ppm ومقدار نیتروژن  در حد نزدیک به صفر ( Nill ) کاهش می یابد.)
• در خروجی راکتور ، قبل از کولر ها ، آب به سیستم تزریق میشود .آمونیاک و بخشی از گازهای هیدروژن سولفوره در آب تزریق شده به سیستم جذب شده ، و به واحد تصفیه آب ترش ارسال می شود.
• بخش دیگری از گازهیدروژن سولفوره توسط آمین جذب و محلول آمین غنی ( Rich Amine ) به واحد  آمین ارسال می شود. همچنین در برج عریان کننده (Stripper ) گازهای موجود در گازوئیل که دارای هیدروژن سولفوره است جدا شده و به واحد آمین ارسال می شوند .
•  رطوبت گازوئیل در برج خشک کننده گرفته شده و گازوئیل به عنوان محصول نهایی به مخازن مربوطه ارسال     می شود.   
واحد تصفیه آب ترش(  Sour Water Stripper Unit )
• آب ترش خروجی از واحد های تقطیر، تصفیه نفتا، تصفیه نفت سفید، تصفیه گازوئیل، بازیافت گوگرد و آمین به واحد تصفیه آب ترش ارسال می شود .
•  در برج عریان کننده( Stripper ) گازهای هیدروژن سولفور و آمونیاک ازآب ترش جدا می شود و آب تصفیه شده (حاوی هیدروژن سولفور کمتر از 10 ppm وآمونیاک کمتراز50 ppm ) به واحد های فرایندی فوق الذکربرای استفاده مجدد ارسال میشود. مقدار مازاد آب تصفیه شده، به واحد تصفیه آبهای دور ریز ارسال می شود. همچنین گازهای هیدروژن سولفور و آمونیاک به واحد بازیافت گوگرد ارسال میشود.
واحد بازیابی با آمین (  Amine Treating Unit )
• گازهای ترش خروجی از واحدهای  تصفیه نفتا ، تصفیه نفت سفید و تصفیه گازوئیل برای جدا سازی هیدروژن سولفوره( H2S) به این واحد ارسال  می شوند. در برج جذب H2S توسط آمین جذب میشود و گازتصفیه شده به سیستم سوخت گازی پالایشگاه ارسال میشود. آمین غنی از H2S برای احیا به برج احیا ( Regenerator ) ارسال میشود.
• در برج احیا علاوه بر آمین غنی از هیدروژن سولفوره که از برج جذب ارسال می شود ،آمین غنی از واحد های مراکس،تصفیه نفت سفید، تصفیه گازوئیل و . . .  نیز به این برج وارد می شود.
•  در برج احیا ، گاز هیدروژن سولفوره از آمین جدا و به واحد باز یافت گوگرد ارسال می شود. آمین احیا شده برای استفاده مجدد به برجهای جذب واحد آمین و سایر واحدهای فرایندی برگشت داده می شود.
واحد بازیافت  وجامد سازی گوگرد ( Sulfur Recovery and solidification Unit)
• واحد بازیافت گوگرد به منظور دریافت گازهای هیدروژن سولفوره از واحدهای آمین و تصفیه آب ترش( دارای مقداری آمونیاک) و تبدیل آن به گوگرد طراحی شده است.
• به منظور حداکثر بازیافت گوگرد و حداکثر کاهش آلاینده ها ، در طراحی این واحد پس از قسمت کلاوس ( که گاز هیدروژن سولفوره  را در سری واکنش های اکسایش و احیا و در مجاورت کاتالیست به گوگرد تبدیل می کند) بخش تصفیه گازهای خروجی با تکنولوژی احیا ، جذب و برگشت ترکیبات گوگردی(Reduction, Absorption, Recycle) ( RAR technology ) و جذب H2S با محلول آمین MDEA استفاده شده است.
• آمونیاک موجود در گازهای ورودی در مجاورت کاتالیست کلاوس تجزیه و به نیتروژن تبدیل  می شود . به نحوی که مقدار آمونیاک درگاز خروجی به کمتر از 100 ppm  کاهش می یابد.
• میزان بازیافت گوگرد در این واحد بیشتر از  99.8 درصد وزنی و مقدار SOx در گاز خروجی کمتر از 800 ppmv  می باشد.
• همچنین گوگرد مایع در قسمت  جامد سازی  به گوگرد جامد(گرانول) تبدیل می شود.
واحد سوخت گازی و سوخت مایع ( Fuel Oil and Fuel Gas Unit)
• سیستم گاز سوختی ( Fuel gas )، گازهای تصفیه شده در واحد آمین را جمع آوری و به مصرف کننده ها که عمدتا" کوره های واحدها میباشند هدایت   می کند. در صورت کاهش فشارگاز، این سیستم کمبود گاز را از گاز طبیعی و یا تبخیر گاز مایع تامین میکند.
• سیستم سوخت مایع در مواقع اضطراری، سوخت مصرفی بویلر ها و کوره ها را با استفاده از ته مانده برج تقطیر(Residue ) تامین میکند.

محصولات پالایشگاه عبارتند از :
پروپان + بوتان (LPG)
بنزين
سوخت جت
گازوييل
گازوييل سنگين
گوگرد
هيدروژن

خدمات ارائه شده در این طرح عبارتند از :

پیاده سازی سیستم Primavera P6

پیاده سازی PMIS شامل: 

  •  سیستم مدیریت مکاتبات (Correspondences Management System)
  • سیستم مدیریت مدارک مهندسی(Engineering Document Management System)
  • سیستم مدیریت خرید (Purchasing Management System)
  • سیستم مدیریت پیشبرد کالا (Project Material Expediting System)
  • سیستم مدیریت اقلام (Project Material Management System)


 

گالری تصاویر

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه