پرشین راد گروپ / مشاوره و آموزش مدیریت جریان نقدینگی Cash Flow Managementمعرفی کارفرما:

پرشین راد گروپ یک پیمانکار عمومی (G.C) در طراحی مهندسی، تامین کالا و اجرا و تامین سرمایه پروژه های نفت و گاز می باشد.

خدمات ارائه شده به این شرکت عبارت است از:

آموزش، مشاوره و پیاده سازی مدیریت جریان نقدینگی Cash Flow Management

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه