پرشین راد گروپ / مشاوره و پیاده سازی مدیریت جریان نقدینگی Cash Flow Managementمعرفی کارفرما:

پرشین راد گروپ یک پیمانکار عمومی (G.C) در طراحی مهندسی ، تآمین کالا و اجرا و تآمین سرمایه پروژه های نفت و گاز می باشد.

خدمات ارائه شده به این شرکت عبارت است از:

آموزش، مشاوره و پیاده سازی مدیریت جریان نقدینگی Cash Flow Management

آموزش Microsoft Project

 

کانال مصورسازان پروژه

ورود کاربر