نفت گاز پتروشیمی


نصب، پشتیبانی و آموزش Oracle Primavera EPPM

مشاوره و آموزش جهت پیاده سازی مدیریت جریان نقدینگی و آموزش Microsoft Project

پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات پروژه، مدیریت نقدینگی و مدیریت قراردادها در پروژه فاز سوم اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس

مدیریت ادعا (Claim Management) در عملیات Civil فاز 12 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

برنامه ریزی پروژه های مديريت موجودي انبار پاي كار دکل NDC113 و پروژه باز سازی دکل حفاری NDC110 شرکت حفاری شمال با استفاده از نرم افزار Oracle - Primavera P6

خدمات مستند سازی پروژه، مدیریت دانش، عکس برداری دوره ای وتصویر برداری از پروژه فاز3 اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس

تهیه پکیج توجیه تأخیرات، اضافه کاری ها و برآورد مالی اضافه کاری ها

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه، پیاده سازی PMIS شامل سیستم کنترل مدارک مهندسی، مدیریت کالا و تدارکات، مدیریت اجرا

خدمات ارائه آموزش، مشاوره، برنامه ریزی، کنترل هزینه، مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت تسهیلات بانکی


ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه