تصویر

قابلیت طراحی مشخصه های عمومی گزارشات با عناوین و ستون های دلخواه

حفظ ظاهر فرمها

تولید تاریخجه کلیه عملیات انجام شده روی فرایندهای مناقصات

کشف گلوگاه ها

امکان تعریف نامحدود مراحل هر جریان کاری.

مشاهده و ردگیری تاریخ ثبت و تایید و رد هر درخواست به صورت یکجا از شروع تا پایان فرایند به تفکیک فرمها و درخواست ها.

محاسبه میانگین زمانی شروع تا پایان هر فرایند به تفکیک فرمها.

محاسبه دقیق تعداد ثبت فرمها و تایید ها و رد ها به تفکیک فرمها و نوع درخواست ها و میزان استفاده از فرمها توسط کاربران

انواع مناقصات تعبیه شده : قابلیت ویرایش فرایند انواع مناقصات

مناقصه عمومی دو مرحله ای

مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه محدود دو مرحله ای

مناقصه محدود یک مرحله ای

استعلام عمومی یک مرحله ای

استعلام عمومی دو مرحله ای

استعلام محدود یک مرحله ای

استعلام محدود دو مرحله ای

ترک تشریفات

 

مدیریت وقایع و سررسیدها : ثبت وقایع در تقویم سازمان و یادآوری سررسید جلسات و وقایع مهم از طریق ایمیل و پیامک

تاریخ سررسید ضمانت نامه ها

تاریخ اتمام قراردادها

تاریخ شروع به کار پیمانکار

تاریخ جلسه توضیح اسناد

تاریخ گشایش پاکات مالی

 

گزارشات مناقصات و قراردادها

بر اساس نوع مناقصه

بر اساس پیمانکاران

بر اساس وضعیت فعلی مناقصات

در بازه زمانی

بر اساس تاریخ های مهم در مناقصات

 

مدیریت جامع پیمانکاران مدیریت و تعامل با پیمانکاران از طریق ایمیل و پیامک.

ثبت نام پیمانکاران

ارسال رزومه کاری

ارسال مدارک شرکت (اساس نامه ، تخصص ها و گواهینامه ها)

ارزیابی کیفی پیمانکاران

ارزیابی فنی پیمانکاران

حفظ سوابق شرکت کنندگان در مناقصه

 

 

مدیریت تمامی مراحل به همراه پایش کلیه مراحل مناقصه در یک نگاه

پایش کلیه مناقصات در حال انجام

تایبد فرم خدمات پیمانی توسط کارشناس امور حقوقی و قراردادها

درخوست تصویب

ابلاغ مصوبه و تعیین نحوه انجام معامله

تایید فراخوان شرکت در مناقصه توسط روابط عمومی

فراخوان در روزنامه ها

دعوت از پیمانکاران

استعلام محدود دو مرحله ای

صورت جلسه توضیح اسناد

کمیته معاملات، همسنگ سازی