مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی (Cash Flow Management)

تصویر

 جریان نقدینگی در شرکت ها مانند جریان خون در بدن است.  بسیاری از شرکت ها با وجود اینکه فعالیت های سودآوری انجام می دهند ممکن است به علت کمبود نقدینگی دچار بحران شوند. برترین شرکت های دنیا بیش از آنکه به صورت های مالی (که وضعیت گذشته را به تصویر می کشند) توجه کنند جریان مالی پیش رو را تصویر می نمایند.

در سمینارهای تخصصی مصورسازان پروژه با دریافت راهکار نرم افزاری ارزش های زیر را دریافت می نمایید:
  • کنترل بهتر بر جریان نقدینگی شرکت جهت اخذ تصمیمات آگاهانه و جلوگیری از خواب سرمایه
  • پیش بینی تنگناهای مالی و کاهش تاثیر آنها
  • مدیریت بهتر بر اخذ اعتبارات مالی از بانک ها یا دیگر موسسات مالی و صرفه جویی در پرداخت بهره
  • کاهش وابستگی به بانک ها با پیش بینی و مدیریت نیازهای مالی
  • حفظ ارزش زمانی سرمایه و غلبه بر تاثیر تورم 

 

 

مقالات مرتبط