داشبوردهای پیشرفت فیزیکی (Progress Report Dashboards)

تصویر
دانلود کاتالوگ

 

داشبورد مدیریت پیشرفت طرح ها

 

 

داشبورد پیشرفت سلسله مراتبی پروژه بر اساس (WBS)