فارسی ساز و تقویم شمسی برای سیستم های جهانی مدیریت پروژه

تصویر

تقویم شمسی برای Microsoft Project 2007 

تقویم شمسی برای Microsoft Project 2010  

تقویم شمسی برای Microsoft Project 2013

تقویم شمسی برای Primavera Enterprise 4.1 & Primavera Enterprise 5.0

تقویم شمسی برای Primavera P6

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft Project Server 2007

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft Project Server 2010

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft Project Server 2013

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft SharePoint 2007

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft SharePoint 2010

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft SharePoint 2013

تقویم شمسی و فارسی ساز برای نرم افزار Nintex WorkFlow Management