فارسی ساز و تقویم شمسی برای سیستم های مدیریت پروژه

تصویر

تقویم شمسی برای Microsoft Project 2013 

تقویم شمسی برای Microsoft Project 2016  

تقویم شمسی برای Microsoft Project 2019

تقویم شمسی برای Oracle Primavera EPPM

تقویم شمسی برای Primavera P6

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft Project Server 2013

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft Project Server 2016

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft Project Server 2019

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft SharePoint 2013

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft SharePoint 2016

تقویم شمسی و فارسی ساز برای Microsoft SharePoint 2019

تقویم شمسی و فارسی ساز برای نرم افزار Nintex WorkFlow Management