تصویر

قابلیت‌های این سیستم عبارتند از:

  • طبقه بندی فعالیتهای سازمانی به تفکیک پروژه‌ها، کارهای جاری، اداری و......
  • امکان تعریف سلسله مراتبی طرحها، برنامه‌ها و پروژه های سازمان
  • تخصیص فعالیتها به افراد سازمان
  • قابلیت پیگیری وضعیت پیشرفت و مدت زمان صرف شده برروی هریک از فعالیتها به تفکیک پرسنل
  • امکان تعریف شاخص‌های مختلف ارزیابی عملکرد برروی فعالیتها و پروژه‌ها و گزارشگیری به تفکیک پرسنل
  • امکان استخراج گزارشات متنوع جدولی و نموداری برروی پروژه‌ها براساس پیشرفت و کارکرد