تصویر
دانلود کاتالوگ

از قابلیت های این سیستم :

 • گزارش روزانه وقایع پروژه در فضای کاری مربوط به پروژه توسط تیم کاری پروژه
 • تخصیص وقایع به افراد مسئول
 • مستند کردن صورتجلسات و گزارشات کارگاهی
 • مستند کردن صورتجلسات و گزارشات درون واحدی
 • مستند کردن صورتجلسات و گزارشات بین ذینفعان پروژه
 • مستند نمودن وقایع مربوط به هریک از فعالیت های درون زمان بندی پروژه
 • نیل به مدیریت دانش بر روی پروژه های جاری سازمان
 • تعریف واحد های سازمانی
 • تعریف اجزاء پروژه
 • پشتیبانی از چرخه حیات پروژه
 • ایجاد بانک های اطلاعاتی گوناگون شامل صورتجلسات و گزارشات
 • ایجاد گردش کار بر روی گزارشات و صورتجلسات
 • ایجاد رویه تکمیل بر روی فرم ها تا رسیدن به تایید نهایی
 • مستند سازی و مدیریت وقایع بر روی فعالیت های زمان بندی