نرم افزار کنترل پروژه (Electronic Project Control System)

تصویر

سیستم کنترل پروژه(Project Control System)

  • مدیریت زمان پروژه
  • مدیریت محدوده پروژه
  • تعریف WBS پروژه در سیستم
  • امکان محاسبه پیشرفت واقعی پروژه به صورت لحظه ای
  • مدیریت گزارشات پیشرفت پیمانکاران و پیمانکاران خرد به صورت الکترونیک
  • مدیریت برنامه ریزی ساخت بر اساس WBS پروژه
  • مدیریت و گزارش پیشرفت ساخت بر اساس PMS پروژه