تصویر

سیستم مدیریت خرید

محیط چندزبانه

بانک اطلاعاتی سازندگان ، تامین کنندگان و نمایندگی ها

تعریف Approved Vendor Listبرای سیستم به تفکیک پروژه ها

ثبت و پیگیری کامل فرآیند مناقصه

به روز رسانی مدارک فنی مرتبط به هر خرید از طریق اتصال به سیستم EDMS

ثبت و پیگیری کلیه فعالیتهای خرید تا صدور P.O.

 انتقال اطلاعات و تشکیل پرونده در سیستم پیشبرد کالا جهت پیگیری های بعد از انعقاد قرارداد