مدیریت مکاتبات Electronic Correspondences Handling System) ECHS)

تصویر

سیستم مدیریت مکاتبات پروژه

اتوماسیون اداری در سطح سازمان و پروژه

کنترل گردش مکاتبات مطابق با چارت سازمانی

مدیریت صورتجلسات

امکان پاراف و توزیع نامه ها

شماره گذاری خودکار نامه ها با توجه به پروژه و مخاطب بر اساس Numbering Procedure

آرشیو، دسته بندی و جستجوی مکاتبات