کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه و اداره دفاتر فنی

 •  سازماندهي، تعريف و تدوين نيازمندي ها، رويه ها و دستورالعمل هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
 •  ارائه خدمات مشاوره مديريت براي اجراي موفق پروژه ها
 •  اجراي كارآمد طرح ها و پروژه ها از طريق پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل
 •  استفاده بهتر از منابع موجود
 •  كنترل مؤثر بر قراردادها
 •  تأمين نيروي انساني براي كنترل پروژه ها
 •  به هنگام نگاه داشتن مديريت پروژه در خصوص رويدادهاي تأثير گذار در طرح و انعكاس آنها
 •  ثبت و پيگيري دقيق هزينه هاي پروژه
 •  آناليز جريان نقدينگي
 •  پيش بيني هزينه هاي نهايي پروژه
 •  تهيه گزارشات كنترلي و تلفيقي
 •  اداره دفاتر فنی و ارائه خدماتی از قبیل تهیه نقشه های اجرایی، صورت وضعیت های پروژه، تهیه صورتجلسات کارگاهی، تهیه نقشه های