آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین/ مدیریت پروژه با Project Server

شرکت مهندسی طرح و توسعه راهکارهای کسب و کار راتین،با توجه به نیاز سازمان ها برای راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و بازاریابی تعاملی وافزایش سرمایه گذاری شرکت های مختلف در این  ارتباط ماموریت دارد با ارتقای کمی و کیفی و فرهنگ سازی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح استاندارهای بین المللی و معرفی صنایع به بازارهای جهانی ازین طریق، در راستای نیل به اهداف کسب و کارشان گام بر میدارد.

خدمات ارائه شده توسط شرکت مصورسازان پروژه:

- ارائه خدمات کنترل پروژه در Microsoft Project  در بستر Cloud مصورسازان

- آموزش Microsoft Project Server 2016

- مشاوره در استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO