شهرداری منطقه 5 و 9 تهران/ آموزش MSP

خدمات ارائه شده توسط شرکت مصورسازان پروژه:

 آموزش MSP

- مشخصات کلی پروژه ها

- برنامه ریزی و کنترل زمانی پروژه ها

- برنامه ریزی و کنترل منابع

- برنامه ریزی و کنترل هزینه

- گزارشات و داشبوردها