اهدای جایزه به برنده مسابقه شماره 1 "جناب آقای حسین خوشکام"