انستیتوی مدیریت پروژه

pmi_pic.gif
انستیتوی مدیریت پروژه(PMI)، بزرگترین نهاد بین المللی در زمینه مدیریت پروژه می‌باشد.

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه