کنترل پروژه - شهرجدیدبهارستان

برنامه ریزی و کنترل پروژه و ارائه گزارشات مدیریتی برای پروژه های شهر جدید بهارستان شامل پروژه های ذیل:

نام پروژه

نام پیمانکار

طراحي مسجد ابوالفضل العباس (ع)

مهندسين مشاور ماب

تهيه لند اسكيپ پارك بهشت

حميد حقيقت

مطالعات راهبردي تجاري براي طرح توسعه بخشي از بلوار بهشت

حميد حقيقت

نقشه برداري و ساماندهي بلوار بهشت و خيابان الفت

مهندسين مشاور طرح آفرينان پارس

بازنگري در طرح جامع شهر جديد بهارستان

مهندسين مشاور باوند

تهيه سند راهبردي توسعه شهر بهارستان

مهندسين مشاور باوند

تهيه طرح تفصيلي 400 هكتاري اراضي شرق بهارستان

مهندسين مشاور باوند

تهيه طرح هاي معماري مراحل اول و دوم موزه بهارستان

مهندسين مشاور پلشير

خدمات مشاوره اي مسجد جامع شهر جديد بهارستان

راسخ

مطالعات شبكه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي بهارستان

طرح افرا

طراحي توسعه مسجد حضرت قايم

مهندسين مشاور راسخ

طراحي مرحله اول و دوم ايستگاه آتش نشاني بهارستان

مهندسين مشاور چهارسوق

طرح راسته ورودي شهر بهارستان

مهندسين مشاور نقش جهان پارس

خدمات طراحي محور مياني

مهندسين مشاور آرمانشهر

تهيه طرح پارك يادماني بوستان زمزم

مهندسين مشاور سراوند

تهيه نقشه هاي اجرايي فاز 3 شهر جديد بهارستان

مهندسين مشاور سراوند

طراحي شهري و منظر شهري مركز محله گلبهار 122

مهندسين مشاور نگين شهر

طراحي شهري و منظر شهري مركز محله خرداد 129

مهندسين مشاور نگين شهر

طراحي شهري و منظر شهري مركز محله مهر 123

مهندسين مشاور نگين شهر

طراحي شهري و منظر شهري مركز محله آرمان121

مهندسين مشاور نگين شهر

طراحي شهري و منظر شهري مركز محله بهمن 124

مهندسين مشاور نگين شهر

طراحي شهري و تهيه طرح فاز 1و 2 محوطه سازي محله امامت225

مهندسين مشاور آويژه مهر

طراحي شهري و تهيه طرح فاز 1 و2 محوطه سازي محله نوروز 222

مهندسين مشاور آويژه مهر

طراحي شهري و تهيه طرح فاز 1و2 محوطه سازي محله آزادگان 221

مهندسين مشاور آويژه مهر

طراحي شهري و تهيه طرح فاز 1و2 محوطه سازي محله سروش 231

مهندسين مشاور آويژه مهر

طراحي شهري و تهيه طرح فاز 1و2 محوطه سازي محله شاهد230

مهندسين مشاور آويژه مهر

طراحي شهري و تهيه طرح فاز 1و2 محوطه سازي محله اسفند 223

مهندسين مشاور آويژه مهر

طراحي شهري و تهيه طرح فاز 1و2 محوطه سازي محله خرم 125

مهندسين مشاور آويژه مهر

طراحي شهري و تهيه طرح فاز 1و2 محوطه سازي محله پرند 126

مهندسين مشاور آويژه مهر

خدمات طراحي و ساماندهي مركز محله مهران 3

مهندسين مشاور چهارسوق

خدمات طراحي و ساماندهي مركز محله فدك 6

مهندسين مشاور چهارسوق

خدمات طراحي و ساماندهي مركز محله كارون4

مهندسين مشاور چهارسوق

آماده سازي باقيمانده خيابان ارديبهشت شرقي

كرسنگ

احداث آبياري قطره اي و كاشت گل و گياه بلوار امير كبير

زرين گياه طبيعت

احداث آبياري قطره اي و كاشت گل و گياه بلوار بهشت شرقي

اصفهان ژيك

تكميل سفتكاري مدرسه بلوك 225

برد

زير سازي وآسفالت معابر فاز 3 و باقيمانده فاز 1 و 2

سراوند سپاهان

ساخت شبستان مسجد حضرت ابوالفضل

رويين فلز سپاهان

پروژه خاكبرداري و خاكريزي سايت جانبازان

سراوند سپاهان

آماده سازي مركز محله 3و كارهاي پراكنده سطح شهر بهارستان

سراوند سپاهان

فروش و نصب تابلوهاي معابر و ديوار كوب

ايمن ره نما سامان

اجراي شبكه اصلي و فرعي فاضلاب فاز 3 شمالي

شركت هاي مهستان راه و افق سازان و اسپادانا و كهريز آب سازه

اجراي مدول اول تصفيه خانه فاضلاب

شركت هاي بردو ومزون وموج آب

تكميل پل ورودي تقاطع غير همسطح

نويد عمران

نظارت بر احداث پل ورودي  بهارستان

مهندسين مشاور طرح آفرينان پارس

تكميل مسجد محله 6 (فدك)

كارا سازه سپاهان

كارهاي سنتي مسجد فدك

كاراسازه سپاهان

خريد پانزده هزار تن آسفالت از مصالح شكسته كوهي 0-19 و 0-12.5

سازمان عمران شهرداري اصفهان

حمل حدود پانزده هزار تن آسفالت از مصالح شكسته كوهي 0-19 و012.5

سازمان عمران شهرداري اصفهان

مطالعات مرحله اول و دوم سازه پل راه آهن در محل تلاقي با محور مياني شهر بهارستان

مهندسين مشاور طرح آفرينان پارس

شهر آذین 224 واحدی فاز3

شهر آذین

پگاه نقش جهان اصفهان 160 واحد فاز 3

پگاه نقش جهان اصفهان

خانه سازان مجلسی 240 واحد فاز 3

خانه سازان مجلسی

ساختمان اصفهان 352 واحد فاز 3

ساختمان اصفهان

سرا افراز اصفهان 200 واحدی فاز 3

سرا افراز اصفهان

تعاونی عمرانی متحد سرای سپاهان 64 واحدی فاز 3

تعاونی عمرانی متحد سرای سپاهان

بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان  320واحدی فاز 3

بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان

شیبراهه 136 واحدی فاز 3

شیبراهه

سامان ساز 160 واحدی فاز 3

سامان ساز

سقف مدائن پارسیان 176 واحد فاز 3

سقف مدائن پارسیان

شکیل سازه 48 واحدی فاز 3

شکیل سازه

صبا مهر اسپادانا 240 واحدی فاز 3

صبا مهر اسپادانا

صدر دژ گستران مهر176 واحدی فاز 3

صدر دژ گستران مهر

هدایت سرمایه گذاری ایده پارس 1124 واحدی اراضی غرب

هدایت سرمایه گذاری ایده پارس

نوید سازه سپاهان 152 واحدی فاز 3

نوید سازه سپاهان

توسعه مسکن اصفهان 464 واحدی فاز 3

توسعه مسکن اصفهان

سرافر سپاهان 40 واحدی فاز 3

سرافر سپاهان

پالایال سپاهان 160 واحدی فاز 3

پالایال سپاهان

آتش باد سپاهان 36 واحدی فاز 3

آتش باد سپاهان

صلب سازه  224 واحدی فاز 3

صلب سازه

پارسيان پی ساروج سپاهان 224 واحدی فاز 3

پی ساروج سپاهان

الماس تراش سقف  36 واحدی فاز 3

الماس تراش سقف

دژ دیس سپاهان 256 واحدی فاز 3

دژ دیس سپاهان

مهد فام سپاهان 352 واحدی فاز 3

مهد فام سپاهان

سایان سطح سپاهان 160 واحد فاز 3

سایان سطح سپاهان

مجتمع تولیدی و عمرانی آمود 256 واحد فاز 3

مجتمع تولیدی و عمرانی آمود

نگین آبشار آپادانا 256 واحدی فاز 3

نگین آبشار آپادانا

اصفهان ترانشه 320 واحدی فاز 3

اصفهان ترانشه

بتون ایران 160 واحدی فاز 3

بتون ایران

سرابتن 304 واحدی فاز 3

سرابتن

فراسازه سپاهان 240 واحدی فاز 3

فراسازه سپاهان

سازه پوش سپاهان 160 واحدی فاز 3

سازه پوش سپاهان

باپا 112 واحدی فاز 3

باپا

پگاه شهر کرد 96 واحدی فاز 3

پگاه شهر کرد

خانه سازی کوثر نقش جهان 64 واحدی فاز 3

خانه سازی کوثر نقش جهان

پی دیوار64 واحدی فاز 3

پی دیوار

ایلیا عمران توسعه نقش جهان 64 واحدی فاز 3

ایلیا عمران توسعه نقش جهان

توسعه ساختمان مجلسی 112 واحدی فاز 3

توسعه ساختمان مجلسی

اینه خانه سپاهان 288 واحدی فاز 3

توسعه ساختمان مجلسی

تعاونی مسکن اداره کل زندانهای استان اصفهان 1000 واحد شمال غرب بهارستان

تعاونی مسکن اداره کل زندانهای استان اصفهان

آقای سعید سیدنا 200 واحدی اراضی غرب

آقای سعید سیدنا

تعاونی مسکن دادکستری اصفهان 660 واحدی شمال غرب  بهارستان

تعاونی مسکن دادگستری اصفهان

یادگار سازه عمران 64 واحدی فاز 3

یادگار سازه عمران

عمليات تكميل چهار باب مغازه مسجدالقايم شهر بهارستان

برد

تكميل روشنايي زمين هاي ورزشي مركز محله 6

فرجام الكتريك اصفهان

عمليات تكميل سايت جانبازان واقع در بهارستان

پيمانكاري راه و ساختمان آقاي نبي الله رضايي

عمليات اجرايي احداث پل راه آهن در محل تلاقي با محور مياني بهارستان

مهندسي عمران نقش آفرين آسيا

مطالعات قسمت هاي اول و دوم از مرحله اول و دوم ابنيه فني مسير مترو (الحاقيه 2)

مهندسين مشاور پاسيلو

بررسي  و كنترل و تحويل گيري مطالعات مترو

 

تهيه نقشه ارزيابي مسير مترو صفه بهارستان

 

نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك مسير مترو

مهندسين مشاور پاسيلو

انجام خدمات نقشه برداري و تهيه نقشه از عكس هوايي

 

انجام خدمات نقشه برداري و تهيه نقشه از عكس هوايي

 

 

کانال مصورسازان پروژه

ورود کاربر