پایگاه دانش

چند نمونه ارزیابی عملکرد پروژه و فرم ارزیابی عملکرد ادامه...
اگر صاحب کسب و کار یا کارآفرین هستید، حتماً این کتاب را بخوانید

ادامه...
برخی از عبارات مصطلح در قراردادهای نفت و گاز و معانی آن ها ادامه...
نتایج آمارگیری از قیمت کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول سال 1394 ادامه...
تعاریف و شاخص های PMO و بررسی و مقایسه تعدادی از PMO های استقرار یافته در سازمان های پروژه محور در ایران


ادامه...
دستورالعمل نحوه تدوین برنامه زمان بندی پروژه ها برای پیمانکاران و مشاورین ادامه...
فرم های بودجه ریزی پروژه ادامه...
قالب گزارش عملکرد پروژه ادامه...
بسیاری از اقداماتي كه به اسم مدیریت استراتژیک منابع انسانی انجام مي شود، نه از روی فهم ماهیت و معنای واقعی این مفهوم، که بیشتر به دلیل آنچه که «مُدهای… ادامه...