کتاب الکترونیکی "Project Management in the Oil & Gas Industry"

پیوستاندازه
el_reedy_project_management_in_the_oil_gas_industry.pdf1.92 مگابایت

کانال مصورسازان پروژه

ورود کاربر