معرفی کتاب

معرفی کتاب
کتاب الکترونیکی "Project Management in the Oil & Gas Industry"
کتاب الکترونیکی "Project Management in the Oil & Gas Industry"
کتاب الکترونیکی " Microsoft Project 2013 STEP BY STEP"
Microsoft Project 2013 STEP BY STEP
کتاب الکترونیکی "VBA for Excel Made Simple"
کتاب الکترونیکی "VBA for Excel Made Simple"
اگر صاحب کسب و کار یا کارآفرین هستید، حتماً این کتاب را بخوانید

اگر صاحب کسب و کار یا کارآفرین هستید، حتماً این کتاب را بخوانید

عنوان : خلق مدل کسب و کار

 نویسنده:  الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور

خلق مدل کسب و کار

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه