مديريت مالي

مهمترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی، اعتبار اسنادی و یا ال سی است. در اعتبار اسنادی با وساطت بانک ها منافع فروشنده و خریدار به نحو مقتضی تضمین می گردد. بانک به فروشنده اطمینان می دهد که چنانچه اسناد مقرر در اعتبار اسنادی ارائه شود و شرایط مذکور در آن تحقق یابد، مبلغ اعتبار اسنادی را پرداخت نماید. بنابراین فروشنده می تواند با خیالی آسوده به انجام عملیات و یا ساخت و تهیه کالا بپردازد بدون اینکه نگران باشد خریدار از پرداخت بهای آن خودداری نماید.

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه