نمونه گانت چارت گزارش تاخیرات پروژه

با سپاس از تهیه کننده: "جناب آقای دکتر محمدعلی فواکه" 

پیوستاندازه
gnt_chrt_tkhyrt.pdf171.57 کیلوبایت

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه