مديريت پروژه

جلسه هم‌اندیشی کارگروه تخصصی سیستم‌های اطلاعات پروژه درباره PMIS در شهرداری‌ها

جلسه هم‌اندیشی کارگروه تخصصی سیستم‌های اطلاعات پروژه درباره PMIS در شهرداری‌ها

جلسه هم اندیشی کارگروه تخصصی سیستم های اطلاعات پروژه درباره PMIS در شهرداری ها