سیستم های توسعه داده شده در بستر Microsoft SharePoint 2010

امروزه در اغلب شرکت ها سیستم های مالـی قدرتمندی وجود دارد. اما در شرکت های پروژه محور این سیستم ها الزامات خاصی دارند. یکی از توانایی های مورد نیاز در… ادامه...
ميزان نقدينگي شركت خود در آينده را پيش بيني كنيد. با تخمين دقيق تر ميزان نقدينگي در آينده چالش هاي مالي را مدیریت کنید و خواب سرمايه نداشته باشید. ادامه...